Ochrana osobných údajov

Zásady pre ochranu osobných údajov v spoločnosti DeMoTech, s.r.o. účinné od 25.5.2018


Úvodné ustanovenia

Spoločnosť DeMoTech, s.r.o., IČO: 36411434, so sídlom v Liptovskom Hrádku, Prekážka 724, PSČ 03301, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14194/L (ďalej len „spoločnosť“), poskytuje službu GPS monitoringu motorových vozidiel a iných mobilných objektov ako sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene svojho zákazníka (prevádzkovateľa). Spoločnosť vyhlasuje, že prijala technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov prebiehalo v súlade s nariadením EU (GDPR) a s platnou právnou úpravou zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť dodržuje základné zásady stanovené nariadením GDPR:

  • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť
  • obmedzenie účelu
  • minimalizácia údajov
  • správnosť
  • minimalizácia uchovávania
  • integrita a dôvernosť

Aké osobné údaje spoločnosť spracováva?

Spoločnosť sa zaväzuje, že nebude od zákazníkov požadovať väčší rozsah údajov, ako je nevyhnutne nutné na dosiahnutie každého z nižšie uvedených účelov.

Spoločnosť poskytuje služby GPS monitoringu na základe zmluvy uzatvorenej so zákazníkom. Súčasťou tejto zmluvy sú aj osobné údaje štatutárnych zástupcov, SZČO alebo súkromných osôb, ako napr. meno, priezvisko, prípadne adresa, telefonický kontakt a mailová adresa. Osobné údaje zákazníkov spracováva spoločnosť z dôvodov plnení právnych povinností vyžadovaných zákonom o účtovníctve a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daní. Spoločnosť uchováva dokumenty obsahujúce osobné údaje v elektronickej alebo papierovej podobe, najmä zmluvy, faktúry, dodacie, preberacie a montážne protokoly počas zákonom stanovenej lehoty.

Osobné údaje zákazníkov používa spoločnosť tiež pre marketingové účely a na propagáciu nových produktov. Nikdy neposkytuje osobné údaje na marketingové účely tretím osobám bez výslovného súhlasu zákazníka.

Používatelia služby GPS monitoringu pristupujú k dátam pomocou webovej, desktopovej alebo mobilnej aplikácie prostredníctvom prihlasovacieho účtu. Pre zriadenie prihlasovacieho účtu je potrebné spracovávať osobné údaje, ako meno, priezvisko, telefonický kontakt a mailová adresa používateľa. Osobné údaje sú nevyhnutné z dôvodu autorizácie a obnovenia hesla v prípade jeho zabudnutia.

Systém GPS monitoringu poskytuje zákazníkom možnosť evidovať databázu vodičov motorových vozidiel za účelom identifikácie a priraďovania vodiča k vykonaným jazdám. Súčasťou databázy sú aj osobné údaje o vodičovi, ako meno, priezvisko alebo osobné číslo zamestnanca a mailová adresa.

Systém GPS monitoringu poskytuje zákazníkom prostriedky na rozlišovanie vykonaných jázd na služobné a súkromné účely. Technickými prostriedkami spoločnosť zabezpečuje, aby súkromné jazdy dotknutých osôb neboli zobrazované ani v grafickej forme na mape a ani v textovej forme v elektronickej knihe jázd. Takto nie je možné vozidlo počas súkromnej jazdy lokalizovať v reálnom čase a ani identifikovať cieľ a trasu vykonanej súkromnej jazdy dotknutej osoby.

Návštevou internetových stránok našej spoločnosti zákazník oznamuje údaje o svojej IP adrese, polohe, prehliadači, systéme alebo rozlíšení obrazovky. Tieto údaje sú získavané prostredníctvom webových analytických služieb a slúžia len pre potrebu spoločnosti za účelom analýzy a zlepšovania služieb. Údaje sú anonymné a nie je možné na ich základe identifikovať konkrétnu osobu používateľa.

Webové stránky prevádzkované spoločnosťou využívajú pre svoje fungovanie technológiu cookies. Do súborov cookies sa ukladajú niektoré informácie slúžiace na efektívnejšie fungovanie webovej stránky, jednoduchší a rýchlejší prístup k dátam alebo predvyplnenie formulárov. V prípade že zákazník odmietne alebo zakáže používanie cookies v nastaveniach webového prehliadača, môže byť funkčnosť stránky obmedzená.


Kto má k osobným údajom prístup?

Prístup k osobným údajom v spoločnosti majú len osoby, u ktorých to nutne vyžaduje dosiahnutie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracovávané.

Zamestnanci technickej podpory majú prístup len k tým osobným údajom, ktoré potrebujú na autorizáciu požiadaviek a identifikáciu zákazníka.

Zamestnanci, majúci prístup k osobným údajom, sú patrične preškolení o ich ochrane a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť.


Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje spracováva spoločnosť len počas trvania účelu spracovania osobných údajov.

Pokiaľ spoločnosť spracováva osobné údaje z dôvodu plnenia právnej povinnosti, spracovávanie na tento účel ukončí po uplynutí stanovenej lehoty.